Bij Ookami Dojo staan we dus open voor nieuwe inzichten. Onze lesgevers vormen een team van 'eeuwige studenten' die zichzelf continu bijscholen en experminenteren met nieuwe trainingsmethodes en -inzichten. Het introduceren van het MultiMove tijdens de lessen van onze jongste karatekas, is hier een van de duidelijkste voorbeelden van. Met MultiMove zetten we in op het stimuleren van de brede motorische ontwikkeling van onze Pups in plaats van hen enkel sportspecifiek te trainen. Zo zorgen we er voor dat onze jonge karatekas al hun motorische vaardigheden ontwikkelen en ook bij andere sporten kunnen inpikken mocht karate toch niets voor hen zijn.

Verder wordt er bij de Ookamimethode wordt er ingezet op drie grote pijlers; Welbevinden, Groepsgevoel en Individuele begeleiding.

Aan het welbevinden van ieder lid wordt binnen onze organisatie veel aandacht besteed. We kiezen resoluut voor dialoog en streven naar een open structuur waarin iedereen zich uitgenodigd voelt om feedback te geven en bezorgdheden te uiten. Onze lesgevers maken voor en na de training tijd voor leden die nood hebben aan een babbeltje en ook voor ouders en andere opvoeders staat de deur steeds open. Daarnaast is binnen Ookami Dojo een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze volgde de opleiding tot Aanspreekpersoon Persoonlijke Integriteit en bemiddelt daarnaast bij conflicten tussen onze jonge leden. Ookami Dojo erkent daarnaast de waarden omschreven in de Panathlon-verklaring en engageert zich om deze boodschap uit te dragen.

Via groepsvorming wil Ookami Dojo vzw. er toe bijdragen om een warme club te worden waarin ieder lid zichzelf veilig, gesteund en geborgen voelt. Het groepsgevoel dat mee aan de basis van de oprichting van Ookami Dojo vzw. ligt willen we behouden en versterken. Binnen Ookami Dojo proberen we de verschillende afdelingen op de verschillende trainingslocaties ieder seizoen opnieuw tot één hecht team te smeden tijdens clubdagen en -kampen. Ook de (groot-)ouders en broers en zussen van onze leden worden nauw bij de club betrokken, evenals sympathisanten en lokale partners.

Hoewel we sterk willen inzetten op groepsgevoel, verliezen we bij Ookami Dojo ook de noden van het individuele lid niet uit het oog. Ieder lid krijgt alle kansen om zich te ontwikkelen als recreatief karateka, competiteur, (hulp-)lesgever, coach of vrijwilliger. We kiezen voor een aanpak waarin sterktes versterkt worden en gebreken kunnen worden weggewerkt. Zo streven we er naar bekwame karatekas op te leiden, maar ook aan de 'softskills' die buiten de sport een invloed op hun verdere leven hebben te werken. De interesses van ieder individueel lid vormen hierin steeds de leidraad.


Basisprincipes van de Ookamimethode

Op basis van de drie pijlers, werd de Ookamimethode verder uitgewerkt. Onze visie en methode kan samengevat worden in een aantal principes, die ieder lid zich snel en intuïtief eigen maakt.

1. Graag doen en plezier maken is prioriteit.

Bij Ookami Dojo vinden we het belangrijk dat onze leden graag aan karate doen én dat ze plezier maken. We beseffen dat al onze leden – of ze nu kind zijn of volwassen – de hele dag een strak keurslijf dragen en een hobby beoefenen om hun gedachten te verzetten. Als club bieden we onze leden karate aan, maar we gaan er van uit dat ieder lid dit in de eerste plaats opzoekt omdat hij op zoek is naar een leuke sport. Wanneer leden zélf meer met karate willen doen dan enkel plezier maken, biedt de club hen daar alle kansen toe. Zij kunnen dan verder doorgroeien naar een hogere graad, een lesgeversfunctie of een plekje in het competitieteam.

2. Discipline is geen doel op zich.

Discipline is een woord dat heel vaak terugkomt wanneer mensen over karate praten. We gaan er vaak van uit dat kinderen op karate discipline wordt aangeleerd en heel vaak is dit ook een verwachting van ouders die hun kinderen op karate sturen. Discipline is bij Ookami Dojo echter geen doel op zich. Wij gaan er van uit dat onze leden vanzelf discipline ontwikkelen, wanneer een passie voor de sport in hen ontwaakt en hun omgeving hen stimuleert om hard te werken om vooropgestelde doelen te halen. We geloven bij Ookami Dojo dat dit véél zinvoller is dan kinderen vertellen wat ze moeten doen en dan streng toekijken of zij deze instructies tot in het kleinste detail opvolgen.

3. Elk lid heeft zijn eigen motivatie en kiest zijn eigen doelen.

Zoals in de vorige twee principes ook al aangegeven, vinden we het bij Ookami Dojo erg belangrijk dat onze leden alle kansen krijgen om binnen onze club en onze sport te groeien. De richting die onze leden daarmee willen uitgaan, mogen zij echter helemaal zelf kiezen en de club of de lesgevers zullen onze leden nooit in een bepaalde richting dwingen. De club en de lesgever zullen er altijd alles aan doen om een lid dat zichzelf een doel heeft gesteld te helpen om dit doel te bereiken.

4. Karate moet er voor iedereen zijn.

In het verlengde van basisprincipe 3, geloven we dat iedereen een reden kan hebben om aan karate te doen. We vinden het daarom belangrijk om de toegang tot onze club zo laagdrempelig mogelijk te maken.

5. Karate is meer dan een sport.

Hoewel we bij Ookami Dojo onze leden de kans geven om zich ook op het vlak van sportkarate erg uitgebreid te ontwikkelen, beschouwen we karate vooral als een werktuig om mensen te helpen bij hun persoonlijke groei. Zoals Sosai het zei; “Het grootste geschenk voor de wereld zijn mensen die etiquette begrijpen en hoffelijk zijn. Het is mijn hoop om zo veel mogelijk van die mensen de wereld in te sturen.” We geloven bij Ookami Dojo sterk in de filosofie van het Budo en het Kyokushinkai en we vinden het belangrijk om onze leden te leren deze te volgen. De Weg van het Kyokushin helpt hen zo een werkattitude en een ‘never give up’-spirit te ontwikkelen en brengt hen hoffelijkheid en mentale weerbaarheid bij. Dit zijn volgens ons de bouwstenen voor een succesvol leven én voor mensen die zullen bijdragen aan een betere wereld.

6. Ookami Dojo is meer dan een sportclub.

In het verlengde van principe 5, stellen we ook dat Ookami Dojo meer is dan een sportclub. Ookami Dojo is een karateschool, waarbij Karate de methode is voor de vorming van onze leden. Daarnaast is Ookami Dojo een sociale smeltkroes waarin mensen met verschillende achtergronden elkaar vinden in een gemeenschappelijk doel of een gemeenschappelijke interesse. Zij gaan bij Ookami Dojo banden aan die ook buiten dat gemeenschappelijke doel of die gemeenschappelijke interesse overeind blijven. Bij Ookami Dojo vormen we een hechte familie die elkaar helpt waar het mogelijk is en waar er voor iedereen steeds iemand klaar staat.

7. Iedereen kan meebouwen aan ons verhaal.

Bij Ookami Dojo geloven we dat al onze leden op hun eigen manier kunnen bijdragen aan onze werking, maar we beseffen ook dat niet iedereen daar interesse toe heeft. Daarom verplichten we niemand om les te geven vanaf een bepaalde graad, of om te helpen of activiteiten. Leden (én ouders of sympathisanten!) die wel binnen onze club willen vrijwilligen zijn we wél extra dankbaar en dat uit zich door de vrijheid en het vertrouwen die zij krijgen. Onze vrijwilligers krijgen inspraak in hun verantwoordelijkheden en de kans om zich in te zetten in die thema’s die hen nauw aan het hart liggen.

8. Leiding geven is meedoen.

Bij Ookami Dojo vinden we het belangrijk dat onze lesgevers tussen de leden blijven staan. Ongeacht hun graad of positie binnen de Dojo of de organisatie, wordt van hen verwacht dat zij even intensief aan de training deelnemen als de leden. We verwachten dat zij leiden door het voorbeeld te geven. We geloven dat onze lesgevers op deze manier les na les het respect van de leden blijven verdienen, dicht bij de leden blijven en zo zelf nooit de ware betekenis van het Kyokushinkai vergeten.