Ookami Dojo vzw. volgt, net als alle andere clubs die aangesloten zijn bij de Internationale Federatie voor Karate, de IFK-Syllabus. In deze leerlijn worden de verschillende technieken en katas gerangschikt en gekoppeld aan een vaste graad. Op die manier zorgt de syllabus er voor dat iedereen die eenzelfde graad draagt, aan dezelfde eisen voldoet. De syllabus zorgt dus voor een zeker kwaliteitscontrole binnen onze bond en zorgt dat iedereen dezelfde weg moet afleggen.


Hoewel de IFK-syllabus heel duidelijke eisen oplegt per graad, is het ook maar een kader waarbinnen iedere club zelf kan opereren. Tussengraden (de Mon-graden) worden door de syllabus niet gereglementeerd en iedere dojo is dus vrij om te kiezen of en hoe hij deze inricht.


Bij Ookami Dojo zetten we sterk in op kwaliteit en het welbevinden van onze leden. Om dit allebei te vergroten, kiezen we er voor om binnen het kader van de IFK-syllabus een eigen mon-graden-syllabus te introduceren en een aangepast examenreglement toe te passen.


Door bij de Pups met streepjes en mon-graden te werken en door bij de Welpen mon-graden te hanteren, geloven we te kunnen bijdragen aan een grotere succeservaring voor onze jongste leden. De leerstof per kyu-graad wordt voor hen verder opgesplitst, zodat zij kleinere stukjes moeten leren. Op deze manier krijgen zij een haalbaarder pakket voor zich, wat de slaagkans vergroot en zo zorgt voor een sterkere succeservaring.


Daarnaast zorgen de mon-graden en streepjes er ook voor dat de jongste karatekas op een rustiger tempo nieuwe technieken aanleren. Dit vergroot voor hen de oefentijd, wat bijdraagt tot een diepere kennis en een beter begrip van de aangeleerde technieken. Onze jonge karateka’s krijgen meer tijd om de basis aan te leren en dit zal hen in de toekomst helpen om verder te groeien. We geloven hierdoor de kwaliteitsstandaard binnen onze dojo hoog te kunnen houden.

Overzicht verloop graden en banden

Kandidaatstelling

Om deel te nemen aan een examen dient een lid van Ookami Dojo vzw. uitgenodigd te worden. Het trainerskorps controleert voor de uitnodiging of het lid voldoet aan de voorwaarden om examen te mogen doen. Deze voorwaarden zijn:


 • Het lid heeft het benodigde aantal trainingen bijgewoond sinds zijn vorige examen. (Zie verder)
 • Het lid heeft het benodigde aantal trainingen bijgewoond in een ononderbroken periode. Indien een lid meer dan 6 opeenvolgende trainingen afwezig is, wordt het aantal gemiste trainingen bij het benodigde aantal trainingen opgeteld om voldoende oefentijd te garanderen.
 • Het lid kan aanwezig zijn tijdens minstens 3 van de 4 trainingen voorafgaande het examen.
 • Het lid heeft de minimumleeftijd om examen voor een bepaalde graad af te leggen.
 • Het lid is in staat om op een proefexamen een positief resultaat te behalen.


Proefexamen: Wanneer een lid aan de voorwaarden voldoet, maar het trainerskorps niet zeker is of het lid het examen met een positief resultaat kan afleggen, zal het trainerskorps het lid hierover aanspreken. In overleg met het lid wordt dan een proefexamen georganiseerd, of wordt beslist het examen op een later moment af te leggen.


Het trainerskorps behoudt ten alle tijden het recht om iemand deelname tot een examen te weigeren. Dit dient echter steeds gemotiveerd te worden en mag nooit als straf worden gebruikt. Het niet laten deelnemen aan een examen dient enkel en alleen om het lid een telleurstelling te besparen. Een lid niet laten deelnemen aan een examen gaat altijd gepaard met het engagement van het trainerskorps om het lid op een zo kort mogelijke tijdspanne klaar te stomen voor een succesvol examen.


Examentijd en benodigd aantal trainingen

Pups

Bij de Pups worden jaarlijks 3 examens georganiseerd. Een lid kan aan maximaal 2 van de 3 examens deelnemen.


Om examen te mogen afleggen, dient een lid van de Pups:

 • minstens 30 trainingen bijgewoond te hebben sinds zijn laatste examen.


Welpen

Bij de Welpen worden jaarlijks 3 examens georganiseerd. Een lid kan een maximaal 2 van de 3 examens deelnemen.


Om examen te mogen afleggen, dient een lid van de Welpen:

 • minstens 30 trainingen bijgewoond te hebben sinds zijn laatste examen en dit tot de graad van 8e Kyu.
 • minstens 50 trainingen bijgewoond te hebben sinds zijn laatste examen en dit tot de graad van 5e Kyu.

 

Jeugd en Volwassenen

Bij de Jeugd en Volwassenen worden jaarlijks 3 examens georganiseerd. Deze examens vinden plaats in november en mei/juni, maar ook op het Ookami Dojo Zeekamp wordt voor hen een examen georganiseerd. De jeugd en volwassenen hebben daarnaast de kans om op het Winterkamp van IFK België, het Zomerkamp van IFK Nederland en het Zomerkamp van IFK Engeland examen af te leggen.


Om examen te mogen afleggen, dient een lid van de Jeugd en Volwassenen:

 • minstens 25 trainingen bijgewoond te hebben sinds zijn laatste examen en dit tot de graad van 7e Kyu.
 • minstens 35 trainingen bijgewoond te hebben sinds zijn laatste examen en dit tot de graad van 5e Kyu.
 • minstens 45 trainingen bijgewoond te hebben sinds zijn laatste examen en dit tot de graad van 3e kyu.
 • minstens 60 trainingen bijgewoond te hebben sinds zijn laatste examen en dit tot de graad van 1e Kyu.
 • minstens 1 jaar ononderbroken getraind te hebben en dit tot de graad van shodan.


Extra examenmomenten

Examenmomenten bij zusterclubs

Voor de leden van de Jeugd en Volwassenen, bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan extra examenmomenten. Hiervoor werken we samen met alle andere bij het IFK aangesloten dojos.


Leden van Ookami Dojo kunnen deelnemen aan de examenmomenten van deze clubs, maar dit gebeurt enkel in overleg met het eigen trainerskorps en de clubverantwoordelijke van de gastclub.


Examenmomenten op trainingskampen

Voor de leden van de Jeugd en Volwassenen is het mogelijk om examen af te leggen op trainingskampen georganiseerd door het IFK. De kampen die hiervoor de voorkeur genieten, zijn het Ookami Dojo Zeekamp, het Winterkamp van IFK België, het Zomerkamp van IFK Nederland en het Zomerkamp van IFK Engeland. Voor het afleggen van examens op IFK-trainingskampen in het buitenland is, bovenop de toestemming van de eigen lesgevers, voor onze Belgische leden de toestemming van Shihan Etienne Van Holt nodig. Onze Nederlandse leden dienen voor deze examens toestemming te krijgen van Shihan Peter Fens.


Ookami Dojo vzw. kiest er voor om alle leden aan te moedigen zo veel mogelijk examen af te leggen op trainingskampen. Dit wordt vanaf het examen voor 4e Kyu sterk aangeraden en is vanaf het examen voor 2e Kyu verplicht.


Examenresultaat

Het resultaat van een examen wordt steeds zo snel mogelijk bekendgemaakt aan de examenkandidaten. Dit gebeurt bij voorkeur de eerste training na het afleggen van het examen.


Kandidaten die niet geslaagd zijn voor hun examen, worden hier op voorhand over ingelicht en uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Geslaagde kandidaten krijgen hun resultaat tijdens de bandenuitreiking te horen.


Bijzondere bepalingen

Examens voor een examencommissie

Bij Ookami Dojo kiezen we er voor om alle examens vanaf het examen voor 4e Kyu te laten afleggen voor een examencommissie. Examenkandidaten voor deze graden leggen hun examen af voor een jury, bestaande uit de eigen lesgevers en enkele gastexaminatoren van andere IFK-dojos.


Er wordt slechts één keer per jaar een examen met examencommissie georganiseerd.


Examens na langdurige afwezigheid

Mensen die na een onderbreking terug aan het karate beginnen, kunnen niet altijd de draad oppikken met hun vroegere graad. Strikt genomen geldt de regel dat men 1 Kyu graad verliest per 6 maanden afwezigheid en dat men nadien terug in graad dient op te klimmen volgens het reguliere systeem. Deze regel houdt echter weinig rekening met omstandigheden als blessures of familiale omstandigheden en wordt daarom met één jaar vertraging toegepast. Dit wil zeggen dat men pas na één jaar en zes maanden afwezigheid één kyu-graad verliest en daarna per 6 maanden afwezigheid opnieuw één graad.


Personen die na een langdurige afwezigheid zonder het verlies van graden naar de dojo terugkeren, dienen eerst het examen van hun huidige graad opnieuw af te leggen alvorens zij examen kunnen doen voor een nieuwe graad. Dit examen voor hun huidige graad leggen zij af nadat zij het vereiste aantal trainingen voor hun huidige graad hebben bijgewoond.


Personen die na een langdurige afwezigheid én het verlies van graden naar de dojo terugkeren, worden in staat gesteld via een versneld traject hun voormalige graad terug te verdienen. Voor hen worden volgende termijnen gehanteerd:

 • Bevordering van 10e naar 8e Kyu: ten minste 30 trainingen (3 maanden trainen)
 • Bevordering van 8e naar 6e Kyu: ten minste 30 trainingen (3 maanden trainen)
 • Bevordering van 6e naar 4e Kyu: ten minste 60 trainingen (6 maanden trainen)
 • Bevordering van 4e naar 2e Kyu: ten minste 90 trainingen (9 maanden trainen)
 • Bevordering van 2e naar 1e Kyu: ten minste 90 trainingen (9 maanden trainen)


Personen vanaf de graad van shodan behouden steeds hun laatst behaalde graad, maar dienen wel de nodige inspanningen te leveren om alle onderdelen van het karate in een zo kort mogelijke tijd weer op het niveau dat bij hun graad hoort te brengen.


Examenreglement

Over ons:


Ookami Dojo vzw. is een jonge en dynamische karateclub. Met een frisse kijk op een lange traditie zoeken we onze eigen weg binnen de karatewereld.


Bij Ookami Dojo vzw. beoefenen we Kyokushin Karate. We trainen op Kihon, Kata, Kumite, Kracht, Conditie en Lenigheid.

Neem contact met ons op:


E.  info@ookamidojo.be

W. www.ookamidojo.be

T. 0032497205201


Ookami Dojo dankt haar sponsors: